news blog logo
news menu leftnews menu right
Home

CUPRINS

IOVAN, M., Sensuri şi semnificaţii ale culturii politice în secolul
XXI; socializare şi aculturaţie politice ........................................................... 6
REGIS, R., Caracteristici ale culturii şi democraţiei consolidate.
Aplicaţii în cazul României ......................................................................... 32
ŞTEFANACHI, B., Statul şi provocările globalizării: descentralizarea
guvernării şi descentralizarea cunoaşterii ..................................................... 42
MATEI, O., Citizens of the 21th century and their expectations
towards good and right in a democratic world ............................................. 52
MORCAN, O., Integrarea în şcoala de masă a copiilor cu deficienţe
mintale ........................................................................................................ 61
MAIER, R., Implicaţii psihosociale ale stării de boală ................................. 79
LUPAŞ, A., Egalitatea de şanse pentru toţi – un deziderat al
democraţiei ................................................................................................. 88
PORUMBĂCEANU, C., Politica agricolă comună a UE şi aplicarea
acesteia în România .................................................................................... 95
Authors’ guidelines .................................................................................... 111

CONTENTS
IOVAN, M., Senses and significations of political culture in the
21st century; political socialization and acculturation .......................... 6
REGIS, R., Characteristics of consolidated culture and democracy.
Applications in Romania ............................................................................. 32
ŞTEFANACHI, B., The state and the globalizations' challenges: the
governance and knowledge descentralization ............................................... 42
MATEI, O., Citizens of the 21th century and their expextations
towards good and right in a democratic world ............................................. 52
MORCAN, O., The integration in the normal school of children with
mental illness .............................................................................................. 61
MAIER, R., Psychosocial implications of state of mind ............................... 79
LUPAŞ, A., The equality of chances for all the citizens – a
requirement of democracy ........................................................................... 88
PORUMBĂCEANU, C., The common EU Agricultural Policy and its
application to Romania ................................................................................ 95
Authors’ guidelines ................................................................................... 111

 

Terms and Conditions