Vol. 4 no. 2

CUPRINS

IOVAN, M., Sensuri şi semnificaţii ale culturii politice în secolul
XXI; socializare şi aculturaţie politice ………………………………………………….. 6
REGIS, R., Caracteristici ale culturii şi democraţiei consolidate.
Aplicaţii în cazul României ………………………………………………………………. 32
ŞTEFANACHI, B., Statul şi provocările globalizării: descentralizarea
guvernării şi descentralizarea cunoaşterii …………………………………………….. 42
MATEI, O., Citizens of the 21th century and their expectations
towards good and right in a democratic world ……………………………………… 52
MORCAN, O., Integrarea în şcoala de masă a copiilor cu deficienţe
mintale ………………………………………………………………………………………….. 61
MAIER, R., Implicaţii psihosociale ale stării de boală …………………………… 79
LUPAŞ, A., Egalitatea de şanse pentru toţi – un deziderat al
democraţiei ……………………………………………………………………………………. 88
PORUMBĂCEANU, C., Politica agricolă comună a UE şi aplicarea
acesteia în România ………………………………………………………………………… 95
Authors’ guidelines ………………………………………………………………………… 111

CONTENTS
IOVAN, M., Senses and significations of political culture in the
21st century; political socialization and acculturation …………………….. 6
REGIS, R., Characteristics of consolidated culture and democracy.
Applications in Romania ………………………………………………………………….. 32
ŞTEFANACHI, B., The state and the globalizations’ challenges: the
governance and knowledge descentralization ……………………………………….. 42
MATEI, O., Citizens of the 21th century and their expextations
towards good and right in a democratic world ……………………………………… 52
MORCAN, O., The integration in the normal school of children with
mental illness …………………………………………………………………………………. 61
MAIER, R., Psychosocial implications of state of mind …………………………. 79
LUPAŞ, A., The equality of chances for all the citizens – a
requirement of democracy ………………………………………………………………… 88
PORUMBĂCEANU, C., The common EU Agricultural Policy and its
application to Romania …………………………………………………………………….. 95
Authors’ guidelines ……………………………………………………………………….. 111